DOCUMENTACIÓ per formalitzar la MATRÍCULA

Famílies que heu obtingut plaça per als vostres fills/es al nostre centre per al curs escolar 2020/21


CATALÀ

El centre contactarà telefònicament o per correu electrònic per donar cita per formalitzar la matrícula presencialment en el centre del 14 al 21 de juliol.

A aquesta cita s'ha de presentar la següent documentació:

  • Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social de l'alumne/a.

També s'ha d'entregar emplenat i signat:

IMPORTANT: un d'aquests tres, segons correspongui:

  • Autorització tràmits escolarització (autorització signada pel progenitor que no va realitzar el tràmit de la sol·licitud)
  • Declaració responsable (si no hi ha un segon progenitor i/o aquest no pot signar l'autorització dels tràmits d'escolarització anterior, s'ha de justificar)
  • Autorització a una tercera persona (en cas que cap dels dos progenitors pugui assistir a la cita, aquests hauran d'autoritzar a una tercera persona. Aquesta autorització haurà d'estar signada per ambdos progenitors)

QUALSEVOL DUBTE: Tel. 971.33.48.70 o procesescolaritzacio@ceipbalansat.comCASTELLANO

El centro contactará telefónicamente o por correo electrónico para dar cita para formalizar la matrícula presencialmente en el centro del 14 al 21 de julio.

En esta cita hay que presentar la siguiente documentación:

  • Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social del/la alumno/a.

También hay que entregar rellenado y firmado:

IMPORTANTE: uno de los tres, según corresponda:

  • Autorización trámites escolarización (autorización firmada por el progenitor que no realizó el trámite de la solicitud)
  • Declaración responsable (si no hay un segundo progenitor y/o éste no puede firmar la autorización de los trámites de escolarización anterior, se debe justificar)
  • Autorización a una tercera persona (en caso que ninguno de los dos progenitores pueda asistir a la cita, éstos deberán autorizar a una tercera persona. Esta autorización deberá estar firmada por ambos progenitores)

CUALQUIER DUDA: Tel. 971.33.48.70 o procesescolaritzacio@ceipbalansat.com