CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l'òrgan de gestió més important del centre. En ell estan representats tots els estaments de la nostra comunitat educativa. Actualment està format per les següents persones:

 • Fina Colomar Vicaría (Presidenta)

 • Sonia Cabello Ortega (Cap d'estudis)

 • Maribel Bonet Roig (Secretària)

 • Maria Planells Planells (mestra)

 • Ángeles Juan Torres (mestra)

 • Teresa Costa Riera (mestra)

 • Antonia Carreño Soria (mestra)

 • Vanessa Velasco Torres (mestra)

 • Catalina Serra Boned (Representant de l'Ajuntament)

 • Pedro José Planells Guasch (pare de Neus i Mar)

 • Joana Ferrer Palau (mare de Marc)

 • Carlos Martínez Herrera (pare d'Eric)

ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS

CALENDARI 2018-2019

15/10/2018:

Constitució de la Junta Electoral i aprovació dels censos, el calendari i els models de sobres i paperetes.

16/10/2018:

Exposició pública dels censos al taulell d’anuncis i inici del període de reclamacions.

19/10/2018:

A les 12 hores fi del termini de reclamacions als censos provisionals.

23/10/2018:

- Reunió de la Junta Electoral si hi ha reclamacions als censos per resoldre dites reclamacions.

- Publicació dels censos definitius i inici del període de presentació de candidatures.

26/10/2018:

A les 12 hores final del termini de presentació de candidatures que es farà per escrit.

05/11/2018:

Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació provisional de candidatures, sorteig dels membres de les meses electorals i sol·licitud de representant de l’Ajuntament i de l’APIMA.

07/11/2018:

Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultats dels sorteigs de les meses electorals.

09/11/2018:

A les 12 hores fi del termini de reclamacions de candidatures provisionals.

13/11/2018:

Reunió de la Junta Electoral, si hi ha reclamacions a les candidatures, per resoldre les reclamacions.

10/11/2018

Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.

19/11/2018:

- Convocatòria del claustre extraordinari per a les eleccions.

- A les 12 hores fi del termini per sol·licitar l’acreditació com a supervisor/a. Fi del termini perquè pares i mares sol·licitin els sobres i les paperetes per votar per correu.

21/11/2018:

Claustre extraordinari per a l’elecció del professorat. Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats.

26/11/2018:

Eleccions de pares i mares. Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats.

28/11/2018:

Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació de candidats/es electes.

29/11/2018:

Convocatòria de constitució del nou Consell Escolar.

Abans 28/11/2018:

Remissió de les actes de les eleccions, dades de participació i la composició del nou Consell Escolar a la Direcció General de Planificació i Centres.

Abans 05/12/2018:

Sessió de constitució del nou Consell Escolar, elecció de la nova Comissió Permanent i d’altres comissions si escau.