DOCUMENTACIÓ FAMÍLIES: SOL·LICITUDS/AUTORITZACIONS/justificants...

Benvolgudes famílies,

Aquí teniu diferents sol·licitud/autoritzacions/justificants... que podeu descarregar, emplenar i fer-nos arribar a través dels vostres fills o filles o del correu electrònic del centre: ceipbalansat@educaib.eu


S'entreguen al/la tutor/a durant els primers dies de setembre:


S'entreguen al/la tutor/a segons necessitats de cada família:


S'entreguen a secretaria quan un/a alumne/a es matricula al centre per primera vegada o s'han de modificar dades (actualitzar telèfons, canvi de domicili, canviar l'elecció de religió/valors...).


S'entreguen a secretaria segons necessitats de cada família:

  • TRANSPORT ESCOLAR:

Sol·licitud de transport escolar per als alumnes d'educació primària (es sol·licita al començament de 1r de primària i ja no és necessari tornar a entregar-se durant tota la primària).

Sol·licitud de transport escolar per als alumnes d'educació infantil (s'entrega cada curs escolar, durant els primers deu dies lectius del curs escolar).


  • SERVEI D'ESCOLA MATINERA:

Sol·licitud del servei d'escola matinera (pot sol·licitar-se al llarg de tot el curs escolar tant per alumnes d'infantil com de primària, es pot entregar directament a la monitora del servei o a la secretaria del centre).


  • REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC (només per als alumnes de primària): contracte.


  • PLA TAC (pagament al compte corrent de l'escola: només per als alumnes de 4t, 5è i 6è de primària): contracte.

Autorització creació i utilització d’una adreça de correu electrònic gmail.


Per als pagaments a través del caixer automàtic

PAGAMENTS a tercers

Per a qualsevol pagament que s'hagi de realitzar al centre (quota de reutilització, quota de tutoria, PLA TAC...), el nostre compte corrent és el següent:

"La Caixa"

IBAN ES43 2100 0755 0402 0002 2805

Com a concepte: nom i llinatges de l'alumne/a i curs.

El justificant de pagament s'ha d'entregar al/la tutor/a.