DOCUMENTACIÓ MATRICULACIÓ

FAMÍLIES QUE HEU OBTINGUT PLAÇA PER ALS VOSTRES FILLS/ES AL NOSTRE CENTRE PER AL CURS ESCOLAR 2022/23


CATALÀ

El primer que haureu de fer és contactar amb el centre, preferentment de manera telefònica (Tel. 971.33.48.70), per concertar una cita presencial per poder formalitzar la matrícula del vostre/a fill o filla (Ed. Infantil del 23 al 28 de juny i Ed. Primària del 25 al 30 de juny).


A aquesta cita s'ha de presentar la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI/NIE/PASSAPORT del pare i mare o tutor i tutora de l'alumne/a.

  • Fotocòpia del DNI/NIE/PASSAPORT o llibre de família de l'alumne/a.

  • Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social de l'alumne/a.

  • Una foto carnet de l'alumne/a.

També s'ha d'entregar emplenat i signat:

NOMÉS PER A ED. PRIMÀRIA (a més de la documentació anterior):

CASTELLANO

Lo primero que deberéis hacer es contactar con el centro, preferentemente de manera telefónica (Tel. 971.33.48.70), para concertar una cita presencial para poder formalizar la matrícula de vuestro/a hijo o hija (Ed. Infantil del 23 al 28 de junio y Ed. Primaria del 25 al 30 de junio).


En esta cita hay que presentar la siguiente documentación:

  • Fotocopia del DNI/NIE/PASSAPORTE del padre y la mare o tutor y tutora del alumno/a.

  • Fotocopia del DNI/NIE/PASSAPORTE o libro de familia del alumno/a.

  • Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social del alumno/a.

  • Una foto carnet.

También hay que entregar rellenado y firmado:

SOLO PARA ED. PRIMARIA (además de la documentación anterior):