DOCUMENTACIÓ  • DECLARACIÓ RESPONSABLE. Quan no ha estat possible el vistiplau de l'altre progenitor, s'haurà de presentar una declaració responsable on es justifiqui la causa i s'aportarà la documentació necessària per al·legar-ho.